Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Zicht op Zorg in het kader van haar dienstverlening.

Zicht op Zorg gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Zicht op Zorg doet dit in de vorm van dit privacyverklaring.

In dit privacyverklaring worden de volgende vragen beantwoord:

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
2. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?
3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
4. Wat zijn uw rechten?
5. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
6. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
7. Hoe kunt u in contact treden met Zicht op Zorg?

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Zicht op Zorg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voornaam;
- achternaam;
- bedrijfsnaam;
- adresgegevens;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- website;
- type zorgverlener;
- type zorginstelling;
- specialisaties;
- beschrijving zorginstelling.
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
- gegevens over uw activiteiten op onze website;
- internetbrowser en apparaat type.

2. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Zicht op Zorg verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Zicht op Zorg analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Zicht op Zorg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor

geldende wettelijke bewaartermijnen.

4. Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van uw toestemming.

5. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij Zicht op Zorg. Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als Zicht op Zorg de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

6. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Zicht op Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zicht op Zorg past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek, en fysieke beveiliging, en zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid van Zicht op Zorg. De ontwikkelingen binnen de wereld van informatiebeveiliging gaan snel. Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via 085 020 06 96 of via info@zichtopzorg.nl.

7. Hoe kunt u in contact treden met Zicht op Zorg?

We vinden het vanzelfsprekend dat we u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacyverklaring, bent u het oneens met hoe Zicht op Zorg met uw gegevens omgaat of wilt u het gebruik van uw gegevens voor één van de genoemde doeleinden beëindigen, dan kunt u ons uw vraag stellen via het contactformulier of per e-mail.

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.