VPHuisartsen ondersteunt Nationaal ZorgFonds

De discussie over het Nationaal ZorgFonds (NZF) als alternatief voor het huidige zorgstelsel houdt niet alleen burgers, maar ook veel zorgverleners bezig. De relatie van patiënt en zorgprofessional zou in een nieuw stelsel ook meer centraal komen te staan. De plannen om te komen tot één basispolis, afschaffen van het eigen risico en een ruimer basispakket vinden inmiddels bredere weerklank.

Meerdere politieke partijen omarmen inmiddels dezelfde ideeën. Dat daarmee ook de rol en positie van zorgverzekeraars als regisseur fundamenteel zal moeten wijzigen, lijkt onontkoombaar. Het Nationaal ZorgFonds heeft onlangs een enquête gehouden onder hun leden. De enquête omvatte negen meerkeuzevragen waarop 114 leden (14,3% van het totaal aantal leden) antwoord hebben gegeven. De vragen konden beantwoord worden met 'mee eens', 'mee oneens' of 'weet niet'. Het aantal respondenten wordt als voldoende representatief beschouwd.

Weg met marktwerking in de zorg

Een overgrote meerderheid is voor het opheffen van de zorgverzekeraars (75%), het beëindigen van marktwerking in de zorg (90%) en voor het verwijderen van de overvloed aan polissen (76%). De meeste ondervraagden staan achter het idee van één polis die voor alle Nederlandse burgers gelijk is.

Eigen risico schrappen

Opvallend en vreemd is dat de ondervraagden verschillende meningen hebben over het verdwijnen van het eigen risico. 41% is het hiermee eens in tegenstelling tot 44%. 15% geeft aan het niet te weten. Het aantal

mensen dat het met deze stelling eens is, is naar onze mening vrij laag, met name gezien steeds meer verzekerden problemen hebben met het opbrengen van het eigen risico en ook omdat steeds meer verzekerden in de problemen komen door het verhogen van hun eigen risico.

Geloof en vertrouwen

Naast de meningsverschillen over het eigen risico wordt betwijfeld of het Nationaal Zorgfonds de opgenoemde punten (opheffing zorgverzekeraars, één polis, verwijdering van het eigen risico en van marktwerking, etc.) kan realiseren. 52% gelooft dat het Nationaal Zorgfonds hierin slaagt. 15% denkt het niet en 33% heeft geen idee. Ondanks de meningsverschillen wil 62% het Nationaal Zorgfonds persoonlijk steunen in tegenstelling tot 19% die dit niet willen doen.

Huisartsenzorg

Dat bijna iedereen graag de huisartsenzorg versterkt wil zien, is geen verrassing. 92% is het hiermee eens in tegenstelling tot 4%. Meer dan de helft van de ondervraagden (62%) vindt dat VPHuisartsen het Nationaal Zorgfonds zou moeten (onder)steunen. VPHuisartsen is de vereniging van praktijkhoudende huisartsen.

Met inachtneming van deze onderzoeksresultaten heeft het bestuur van VPHuisartsen besloten het Nationaal ZorgFonds te steunen. In de NZF-denktank neemt vanuit het bestuur Herman Suichies deel.

Bron: VPHuisartsen
Foto: Pressfoto / Freepik